Home » Bus Routes » Bus Route B2X - 嶼巴B2X線 New Lantao Bus B2X (深圳灣口岸 Shenzhen Bay Port → 天耀 Tin Yiu) - 九龍及新界巴士 Kowloon & NT Bus

Bus Route B2X - 嶼巴B2X線 New Lantao Bus B2X (深圳灣口岸 Shenzhen Bay Port → 天耀 Tin Yiu) - 九龍及新界巴士 Kowloon & NT Bus


Bus Stops


  • 1 -
  • 2 - 深圳灣口岸 Shenzhen Bay Port
  • 3 -
  • 4 - 天盛苑 Tin Shing Court
  • 5 -
  • 6 - 天水圍警署 Tin Shui Wai Police Station
  • 7 -
  • 8 - 天耀邨巴士總站 Tin Yiu Estate Bus Terminus